nasyid hits
2004-08-31   Bangsar Boyz - 5 Cinta Cold Version 5243
2004-08-31   Bangsar Boyz - Selamat Berpisah 8067
2004-08-31   Bangsar Boyz - Ranjau Berduri 7629
2004-08-31   Bangsar Boyz - Cintai Bumi Kita 7860
2004-08-31   Bangsar Boyz - Kembali Kepada Agama 5142
2004-08-31   Bangsar Boyz - 5 Cinta 7489
2004-08-31   Bangsar Boyz - The Love Of God 5357
2004-08-31   Bangsar Boyz - Akrab Persahabatan 8116
2004-08-31   Bangsar Boyz - Insan Sama Sahaja 5312