nasyid hits
2004-08-31   Bangsar Boyz - 5 Cinta Cold Version 5701
2004-08-31   Bangsar Boyz - Selamat Berpisah 8720
2004-08-31   Bangsar Boyz - Ranjau Berduri 8394
2004-08-31   Bangsar Boyz - Cintai Bumi Kita 8475
2004-08-31   Bangsar Boyz - Kembali Kepada Agama 5575
2004-08-31   Bangsar Boyz - 5 Cinta 8353
2004-08-31   Bangsar Boyz - The Love Of God 5754
2004-08-31   Bangsar Boyz - Akrab Persahabatan 8700
2004-08-31   Bangsar Boyz - Insan Sama Sahaja 5715